uxn

Varvara Ordinator, written in ANSI C(SDL2)
git clone https://git.eamoncaddigan.net/uxn.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

commit 32cc690539bf08c5d0c410b3eab8304e398f5f96
parent e2e5e8653193e2797131813938cb0d633ca3f40c
Author: Devine Lu Linvega <aliceffekt@gmail.com>
Date:   Sat, 29 Jul 2023 16:14:19 -0700

(uxnasm) Lambdas support

Diffstat:
Msrc/uxnasm.c | 41+++++++++++++++++++++++++++--------------
1 file changed, 27 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/src/uxnasm.c b/src/uxnasm.c @@ -35,8 +35,9 @@ typedef struct { typedef struct { Uint8 data[LENGTH]; + Uint8 lambda_stack[0x100], lambda_ptr, lambda_count; unsigned int ptr, length; - Uint16 llen, mlen, rlen; + Uint16 label_len, macro_len, refs_len; Label labels[0x400]; Macro macros[0x100]; Reference refs[0x800]; @@ -87,7 +88,7 @@ static Macro * findmacro(char *name) { int i; - for(i = 0; i < p.mlen; i++) + for(i = 0; i < p.macro_len; i++) if(scmp(p.macros[i].name, name, 0x40)) return &p.macros[i]; return NULL; @@ -97,7 +98,7 @@ static Label * findlabel(char *name) { int i; - for(i = 0; i < p.llen; i++) + for(i = 0; i < p.label_len; i++) if(scmp(p.labels[i].name, name, 0x40)) return &p.labels[i]; return NULL; @@ -139,9 +140,9 @@ makemacro(char *name, FILE *f) return error("Macro name is hex number", name); if(findopcode(name) || scmp(name, "BRK", 4) || !slen(name)) return error("Macro name is invalid", name); - if(p.mlen == 0x100) + if(p.macro_len == 0x100) return error("Macros limit exceeded", name); - m = &p.macros[p.mlen++]; + m = &p.macros[p.macro_len++]; scpy(name, m->name, 0x40); while(fscanf(f, "%63s", word) == 1) { if(word[0] == '{') continue; @@ -165,9 +166,9 @@ makelabel(char *name) return error("Label name is hex number", name); if(findopcode(name) || scmp(name, "BRK", 4) || !slen(name)) return error("Label name is invalid", name); - if(p.llen == 0x400) + if(p.label_len == 0x400) return error("Labels limit exceeded", name); - l = &p.labels[p.llen++]; + l = &p.labels[p.label_len++]; l->addr = p.ptr; l->refs = 0; scpy(name, l->name, 0x40); @@ -179,9 +180,9 @@ makereference(char *scope, char *label, char rune, Uint16 addr) { char subw[0x40], parent[0x40]; Reference *r; - if(p.rlen >= 0x800) + if(p.refs_len >= 0x800) return error("References limit exceeded", label); - r = &p.refs[p.rlen++]; + r = &p.refs[p.refs_len++]; if(label[0] == '&') { if(!sublabel(subw, scope, label + 1)) return error("Invalid sublabel", label); @@ -351,6 +352,18 @@ parse(char *w, FILE *f) while((c = w[++i])) if(!writebyte(c)) return 0; break; + case '{': /* lambda start */ + char laba[8] = "lambda0\0"; + p.lambda_stack[p.lambda_ptr++] = p.lambda_count; + laba[6] = '0' + p.lambda_count++; + makereference(p.scope, laba, ' ', p.ptr + 1); + return writebyte(0x60) && writeshort(0xffff, 0); + case '}': /* lambda end */ + char labb[8] = "lambda0\0"; + labb[6] = '0' + p.lambda_stack[--p.lambda_ptr]; + if(!makelabel(labb)) + return error("Invalid label", labb); + return writebyte(0x6f); case '[': case ']': if(slen(w) == 1) break; /* else fallthrough */ @@ -384,7 +397,7 @@ resolve(void) Label *l; int i; Uint16 a; - for(i = 0; i < p.rlen; i++) { + for(i = 0; i < p.refs_len; i++) { Reference *r = &p.refs[i]; switch(r->rune) { case '_': @@ -443,7 +456,7 @@ static void review(char *filename) { int i; - for(i = 0; i < p.llen; i++) + for(i = 0; i < p.label_len; i++) if(p.labels[i].name[0] >= 'A' && p.labels[i].name[0] <= 'Z') continue; /* Ignore capitalized labels(devices) */ else if(!p.labels[i].refs) @@ -453,8 +466,8 @@ review(char *filename) filename, p.length - TRIM, (p.length - TRIM) / 652.80, - p.llen, - p.mlen); + p.label_len, + p.macro_len); } static void @@ -467,7 +480,7 @@ writesym(char *filename) return; fp = fopen(scat(scpy(filename, symdst, slen(filename) + 1), ".sym"), "w"); if(fp != NULL) { - for(i = 0; i < p.llen; i++) { + for(i = 0; i < p.label_len; i++) { Uint8 hb = p.labels[i].addr >> 8, lb = p.labels[i].addr & 0xff; fwrite(&hb, 1, 1, fp); fwrite(&lb, 1, 1, fp);